Ploatsnamen
Wat betekent de uitgang 'tange' in de plaatsnaam Bourtange? En de uitgang 'zijl' in Delfzijl? Een overzicht van dergelijke uitgangen en hun betekenis lees je hieronder.
 Ploatsnoamen

UitgangBetekenis
~bert buurt
~broek laag moerasbos; drassig kreupelhout
~dam dam
~enk verhoogde akker
~es verhoogde akker
~gaarn taps toelopend stuk (akker- of weide-)grond
~go(o) gouw
~haar hoge, begroeide plek op zandgronden
~ham of: een door water - sloot, geul, slenk - omsloten terrein
of: weide (~hamrik: rijk aan weiden)
~horn hörn: hoek
de kom van sommige dorpen werd wel hörn genoemd (bv. Meulenhörn)
~hove plek waar recht gesproken werd ('gerechtshof')
~kamp algemene benaming voor een afgeperkt stuk land
~laar bos of open plek in dat bos (ontginningsterm uit de Middeleeuwen)
~lee(k) waterloop
~loo bos of open plek in dat bos (ontginningsterm uit de Middeleeuwen)
~made laagveenmoeras
~meeden buitendijkse graslanden (bv. op kwelders)
~mond (veenkoloniale) watergang of afwatering
~tange begaanbare zandrug in drassig/moerassig landschap
~til brug
~um of: een door water - sloot, geul, slenk - omsloten terrein (zie ook: ~ham)
of: dorp, woonplaats (naar het Oud-Friese 'hem'; ~um is de verkorte vorm daarvan)
~verlaat kleine ontwateringssluis of schutsluis
~vledder moerassig grasland
~wedde doorwaadbare plaats
~weer of: wierde
of: waterkering
~wold of: woeste grond (d.w.z. grond die niet geschikt is voor landbouw)
of: woud (misschien in overdrachtelijke zin, bv.: een 'woud' van riet)
~zijl sluis